Symposium Erfgoed in OHW

Maandag 24 oktober, 13.00 - 16.00 uur met aansluitend een borrel

Gastheer van het symposium is burgemeester Pieter Verhoeve. Gespreksleider van de middag is Sjoerd Veerman

Een historisch 17de eeuws militair landschap
De Oude Hollandse Waterlinie, voor het eerst in werking gezet in 1672, loopt midden door
het Groene Hart van Muiden tot aan de Biesbosch. Een deel van in dit landschap gelegen
dijken, kaden en sluizen waren onderdeel van een ingenieus militair verdedigingssysteem, 
gebaseerd op inundatie. Een tiental vestingsteden, veelal gesitueerd op een samenkomen van
waterlopen, speelden een belangrijke rol in het systeem en tonen qua beeld grote
overeenkomsten.

De actualiteit
Met de steun van de Provincie Zuid-Holland is een project gestart te onderzoeken en te
inventariseren wat van de Oude Hollandse Waterlinie resteert in de vestingsteden, op
welke wijze dit al dan niet beschermd is en hoe dit geregistreerd staat/vastgelegd is.

Te lang zijn in de verschillende gemeenten objecten met een relatie tot de OHW als
afzonderlijke elementen beschouwd en behandeld, is de ensemblewaarde niet onderkend met
het gevaar dat dragers van het OHW verhaal voor altijd verloren kunnen gaan.

  Doel van het symposium
  De intentie is met dit symposium een aanzet te geven tot 
  samenwerking en te komen tot eenheid in bestuurlijke beslissingen
  ten aanzien van de linie zodat deze als een samenhangend geheel
  voor de toekomst behouden blijft.

De sprekers voor de pauze zijn: 

  Pieter Verhoeve
  burgemeester van Oudewater en voorzitter van de Stuurgroep
  Waterliniejaar 2022 verwelkomt de aanwezigen
  Joke Kramer
  geeft een presentatie over het project ‘Vestingsteden in de Linie’ 
  dat vanuit de Erfgoedlijn Oude Hollandse Waterlinie door de 
  provincie Zuid-Holland is gehonoreerd
  Loes van der Vegt van Land-id geeft een inzicht in de
  waardering van erfgoed. Zij is betrokken bij het nominatieproces
  van de Nieuwe Hollandse Waterlinie voor de werelderfgoedlijst
  Marina Lameris van bureau Tast geeft uitleg over het project
  ‘Op weg naar 2022’ het jaar dat de linie zijn 350-jarig bestaan viert
  Els Romeijn van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed informeert ons
  over het wettelijk kader rond bescherming van monumenten

Na de pauze is er een actief onderdeel met een forumtafel en woord en weerwoord.
Vertegenwoordigers van de vestingsteden Gorinchem, Woerden en Schoonhoven geven
voorbeelden van succesvolle ontwikkelingen en projecten die geleid hebben of leiden tot behoud
van de OHW. Wat werkt goed -of niet- om het erfgoed voor de toekomst te behouden?